Risikoledelse… en kommunal opgave

Screen Shot 2015-04-12 at 21.58.28Forord Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og sundhedsminister

“Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Det vil sige beslutninger, der medfører usikkerhed af betydning. Det kan være risici for borgerne, for lokalsamfundet eller for den kommunale organisation selv.

Risiko er ganske enkelt en præmis, når fremtiden er uvis. Eller sagt på en anden måde: At træffe betydningsfulde beslutninger på et usikkert grundlag er, hvad ledelse også indebærer. Ledere kan aldrig være helt sikre. Intet ville ske, hvis vi skulle afvente risiko- frie beslutninger. Kunsten for ledere er – sagt med Kierkegaard – at tage usikkerheden på sig.

Offentlige ledere bør derfor arbejde systematisk med at minimere den negative side af risici og optimere den positive side af risici.

På sæt og vis er det da også gået godt (nok), for så vidt angår det overordnede risiko- arbejde i samfundet. Set i et historisk perspektiv er verden – for ikke at sige den danske gennemsnitskommune – på ingen måde blevet et mere usikkert eller risikabelt sted at leve livet. Det forholder sig snarere omvendt: Vi lever længere, vi lever sundere, og vi har udsigt til færre tab af menneskeliv og værdier end nogensinde.

Når der alligevel er behov for at sætte fokus på offentlige lederes evne til at håndtere usikkerhed, skyldes det en række afgørende ændringer i vilkårene for denne ledelse. Det handler ikke blot om en mere globaliseret verden, om større kompleksitet i ser- viceproduktionen og myndighedsudøvelsen, om et stigende antal love og reguleringer, om hastige teknologiske udviklinger og om de mange krydspres fra et voksende antal interessenter, som ledere i dag skal håndtere. Det handler også om befolkningens helt klare og legitime forventninger til myndighederne om at have styr på den del af vores dagligliv, som de i dag har en betydelig del af ansvaret for. Dette efterlader ledere med et tilsvarende legitimt krav på beslutningsstøtte. Og systematiseret beslutningsstøtte til håndtering af usikkerheder er netop, hvad risikoledelse handler om.

Den private sektor har gennem arbejdet med corporate governance forsøgt at imøde- komme de forventninger til god selskabsledelse, der i dag stilles til dem fra befolkning og politikere og via nationale og internationale krav og reguleringer. Risikostyring har fra begyndelsen været anset som en integreret del af corporate governance såvel i de internationale kodekser som i den danske Nørby-rapport.

Med denne publikation ydes der et bidrag til, at også den offentlige sektor kan inkludere risikoledelse som en naturlig del af god offentlig ledelse, public governance. Med kom- munernes nye rolle som det offentlige Danmarks hovedportal vil der nemlig være et behov for hver dag at gøre sig fortjent til borgernes tillid.

Der hviler således et stort ansvar på de kommunale topledere. Men offentlige ledere og organisationer kan ikke garantere sikkerhed og fremskridt. De kan derimod være med til at hjælpe borgere, lokalsamfund og private virksomheder til mere eftertænksomt, men også mere offensivt, at håndtere de risici, der knytter sig til sikring af samfundets velfærd nu og i fremtiden. I stedet for at lade os styre af frygt bør vi imødegå den på intelligent vis.

Denne vejledning udgør et vigtigt skridt i den retning.”

Download rapport