Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse regering brengt op vrijdag 16 januari in de conceptnota Integratie OCMW in de gemeente naar voren dat een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid ten bate van de inwoners van de gemeente geïntegreerd dient te zijn in het hele gemeentelijk beleid en wordt gevoerd door een en dezelfde lokale overheid.

De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.

 …integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen…

Deze nota schetst de krijtlijnen waarbinnen de Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de gemeente wil uitwerken tot een ontwerp van decreet. Deze conceptnota zal met het oog op de verdere uitwerking en concretisering voor consultatie aan de belanghebbenden en het Vlaams Parlement worden voorgelegd. De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie met ingang van 1 januari 2019. PRIMO constateert dat het woord ‘risico’ niet voorkomt in deze nota. Wel wordt de noodzaak van een implementatietraject geschetst, maar dit wordt op dit moment niet nader ingevuld.

Download conceptnota ‘Integratie OCMW in gemeente’

 


In the news

Subscribe to Our Newsletter

Want to stay updated about everything related to PRIMO & developments in Risk Management? Sign up for our Newsletter.

© All rights reserved.
PRIMO.

Member information

Follow Us